הבדואים בנגב – בין מצוקה להתחדשות

אוניברסיטת תל אביב, 29 באוגוסט 2002.

לדיונים שהתנהלו במסגרת "פורום הערבים בישראל" בנושא זה, ראו: מפגש ראשון , מפגש שני .