The Arabs in the Israeli Proletariat: Dilemmas of Identity (Hebrew)

eli32
Author
Published by
Moshe Dayan Center and Konrad Adenauer Stiftung
Paperback / כריכה רכה
137 pages
20
Year
1998
ISBN
965-224-028-1

הערבים בפוליטירה הישראלית: דילמות של זהות

אלי רכס

הוצאת מרכז משה דיין וקרן קונרד אדנאור

התכנית לחקר הפוליטיקה הערבית בישראל

מהן התמורות באוריינטציה הפוליטית של הערבים בישראל? האם מתחזקים או נחלשים תהליכי הישראליזציה. הפלסטיניזציה והאסלאמזציה בקרב האוכלוסייה הערבית? מהו מעגל הזהות המכריע: הפלסטיני-לאומי, הישראלי-אזרחי, האסלאמי-דתי, החברתי-חמולתי? כיצד השפיעו תהליך השלום בין ישראל לאש"ף והקמת הרשות הפלסטינית על שאלת הזהות הלאומית? כיצד השתקף השינוי בבחירות לכנסת ה-14? מהו הרקע לתביעה להפוך את ישראל ל"מדינת כל תושביה"? ומה הפתרונות שמציעים נציגי האינטליגנציה הערבית לגישור הפער, מבחינתם, בין אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל?

בשאלות אלה עוסק קובץ זה המכיל הרצאות שנישאו בכנס בנושא: "הערבים בפוליטיקה הישראלית: דילמות של זהות", שנערך באוניברסיטת תל-אביב בשלהי 1996.

פרופ' שלמה אבינרי בוחן במאמרו את שאלת המיעוטים הלאומיים במדינות לאום דמוקרטיות בהיבט השוואתי; פרופ' בנימין נויברגר דן באינטגרציה של הערבים בפוליטיקה הישראלית ובמגמת הדה-לגיטימציה; פרופ' סמי סמוחה בדק מחדש את תיזת הישראליזציה של הערבים; ד"ר דפנה צמחוני עוסקת בדת ופוליטיקה אצל הערבים הנוצרים בישראל; ד"ר אלי רכס דן בקשר בין האסלאם הפוליטי בישראל ובשטחים; ד"ר אסעד גאנם מדבר על הייחודיות הבדואית; ד"ר מחמד אמארה מצביע על שימור כוחה של החמולה בפוליטיקה המקומית; פרופ' יעל ישי מנתחת את זהותה של האשה הערביה בישראל; פרופ' סעיד זידאני דן באופייה של המדינה ובתביעה הערבית לשוויון ואוטונומיה; פרופ' יהושע פורת עוסק בדגם של "מדינת כל אזרחיה" וישימותו לישראל ופרופ' רות גביזון דנה בשאלת השילוב בין מדינה ייחודית ודמוקרטית.