Centers of Crisis: The Middle East in 2004 (Hebrew)

MizrahTihon2004-m
Author
Published by
The Moshe Dayan Center / הוצאת מרכז משה דיין
Paperback / כריכה רכה
118 pages
20
Year
2004
ISBN
965-224-064-8

מוקדי משבר: המזרח התיכון 2004

עורך: אשר ססר

הוצאת מרכז משה דיין

קובץ זה, פרי עטם של חוקרי מרכז משה דיין, הוא עיבוד של הרצאות שנישאו ביום עיון שנערך בינואר 2004. הוא יוסק בשלושה מוקדי משבר במזרח התיכון: בחלל הפוליטי המתהווה במזרח הערבי (המשרק), במשבר הפוליטי והכלכלי-חברתי המתמשך במגרב, ובתווך, בישראל ובפלסטינים, לאחר ארבע שנות עימות מזוין, שהוא החריף ביותר שהיה ביניהם מאז 1948.

העולם הערבי נתון במשבר עמוק, ואף יהיה נכון לומר כי פג תוקפו המעשי של המונח "עולם ערבי". שכן עולם זה, במובן של קולקטיב פוליטי מתפקד, אינו קיים עוד כיום. הליגה הערבית ריקה מתוכן. מדינות ערב מלוכדות בשפתן הרשמית, אך בכל תחום אחר הן פועלות ללא עכבות או מס שפתיים לאידיאולוגיה פאן ערבית וללא אפולוגטיקה יתרה, בחתירה בלתי מוסתרת להבטחת האינטרסים המדינתיים של כל אחת מהן בנפרד. כל אלה אינם בבחינת תופעה חדשה אך לאחרונה באו הדברים לידי ביטוי כוללני במיוחד.