The Green Revolution: The Social Profile of Hamas (Hebrew)

Hamas
Published by
The Moshe Dayan Center / הוצאת מרכז משה דיין
Hardcover
252 pages
25
$
Year
2007
ISBN
978-965-224-078-1


המהפכה הירוקה: דיוקנה החברתי של תנועת החמאס

מיכאל מילשטיין

הוצאת מרכז משה דיין

 

מאז הקמתה של תנועת החמאס לפני כעשרים שנים היא ניצבת כמעט תמיד במוקד ההתפתחויות במערכת הפלסטינית. לפיכך היא מעוררת עניין רב בקרב גורמים פלסטיניים אך גם חוץ-פלסטיניים, ובראשם ישראל, שמבחינתה מייצגת התנועה את אחד האיומים הקשים והעיקשים ביותר שעִמם היא מתמודדת. העניין בחמאס גבר מאוד בעקבות הבחירות לפרלמנט הפלסטיני בינואר 2006 שבהן זכתה התנועה במנהיגוּת הרשות הפלסטינית, המהווה כיום את לב-לבה של המערכת הפלסטינית כולה.

 

ספר זה מבקש להתחקות אחר שורשיה של תנועהת החמאס, וזאת באמצעות נקודת ראות מקורית וחדשנית. לאחר שנים רבות שבהן התמקד מחקר החמאס בהיבטים הפוליטיים, הרעיוניים והצבאיים של פעילותה, מנתח הספר את היווצרות התנועה, מהלכיה במשך השנים והשתלטותה על ראשות המערכת הפלסטינית דווקא מנקודת המבט החברתית. המחקר מתמקד בניתוח הנהגת החמאס תוך בחינת הרקע החברתי-כלכלי, הגיאוגרפי והתרבותי בו צמחו ראשי התנועה, ההוויה שבה עוצבה תפיסת העולם שלהם והאופן שבו התגבשו לקבוצה מאוחדת החותרת לשנות את פני המערכת הפלסטינית. באמצעות הניתוח הזה ייעשה ניסיון להסביר כיצד משתקפים בעלייתה של החמאס תהליכי עומק במערכת המזרח-תיכונית בכלל, ובזו הפלסטינית בפרט.

 

מיכאל מילשטיין מתמחה בתולדות הסוגיה הפלסטינית ומשמש חוקר אורח במרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל-אביב.