MDC Researcher's Seminar (2 May 2016)

"מזרח תיכון במשבר אוריינטציה –עדה, חברה, דת ומדינה"

הרצאותיהם של: 

ד"ר איתמר רדאי– הערבים בישראל בעקבות "האביב הערבי": לאומיות, דת ועדתיות

מר אריק רודניצקי – מפלגת "נאמנות ורפורמה": פוליטיקה ערבית חדשה?

 

הדיון יערך ביום שני, 2 במאי 2016, בשעה 16:00, 
בחדר 133, בנין גילמן.

Events categories: