Regime and Opposition in the Middle East (Hebrew)

MishtarCover-WEB(small)
Published by
Moshe Dayan Center / מרכז משה דיין
Free Electronic file (pdf)
71 pages
Year
2013
ISBN
978-965-224-090-3

משטר ואופוזציה במזרח התיכון

עורכת: אסתר ובמן

ספר אלקטרוני ללא תשלום

קובץ מאמרים זה עוסק בסוגיית יחסי משטר ואופוזיציה במדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה — סוגיה שאיננה יורדת מסדר היום הציבורי בשל אופי משטריהן והעדר מנגנון דמוקרטי יציב של חילופי שלטון בהן. מאז עידן המהפכות של שנות ה-1950 וה-1960, היטשטש ההבדל בין משטרים מהפכניים למשטרים שמרניים/מלוכניים, ונראה שכולם מתמודדים עם שאלות דומות לשמירת יציבותם בהתאם לנסיבות הפוליטיות, הכלכליות והחברתיות הייחודיות בכל אחת מן המדינות. כוחות אופוזיציוניים פועלים מתוך ומחוץ למדינה ובכללם בולטות במיוחד קבוצות אסלאמיסטיות, החותרות תחת אושיות הסדר הקיים. אך נראה כי למרות האיום הממשי המציבים כוחות אלה, הצליחו המשטרים לשמור על יציבותם באמצעות דיכוי גילויי האופוזיציה, יצירת מנגנוני שלטון סמי-דמוקרטיים, המאפשרים להם לחוקק חוקים להישרדותם תוך הגבלת חופש הפעילות הפוליטית וההבעה, ושליטה על המשאבים הכלכליים.