Yemen: An Anatomy of a Failed State (Hebrew)

teman FRONT
Author
Published by
Hakibbutz Hameuchad / הוצאת הקיבוץ המאוחד
Paperback / כריכה רכה
216 pages
84
Year
2014
ISBN
978-965-02-0720-5

תימן: אנטומיה של מדינה כושלת
הספר מגולל את קורותיה של תימן מתחילת המאה ה-20 ועד ימינו - פרק עלום ולא נחקר דיו בתולדות המזרח התיכון. ההיסטוריה הדרמטית של תימן, לצד מאפייניה הפרטיקולריים, מרכזת בתוכה רבות מן התמות המהוות את סיפורו של העולם הערבי בעידן המודרני: מאבק האיתנים בין מהפכנים לשמרנים, הניגוד המובנה בין זיקות שבטיות לממלכתיות הכרוכה בביסוסה של אומה, מתח בין כוחות הקדמה לכבלי המסורת, בין דתיות לחילוניות. מן הדיוק המעמיק המוצע בספר זה ניתן להבין כיצד הייתה תימן לאחד המוקדים הראשונים שבהם נפרש סיפורו המרתק של מה שמכונה "האביב הערבי".