Hiwar: An MDC Forum for Intra-Regional Dialogue


Hiwar_Logo


"חיואר" הינו פורום וירטואלי המפגיש בין חוקרי מרכז דיין לבין חברי אקדמיה, נציגי ממשל וחברה אזרחית מרחבי המזרח התיכון ואפריקה בכדי לדון בסוגיות פוליטיות, חברתיות, כלכליות ותרבותיות חשובות ועכשוויות בפרספקטיבה היסטורית. הפורום פועל לפי כללי Chatham House במטרה לעודד דיונים פתוחים וחילופי רעיונות באופן גלוי. מטרת הדיונים הללו הינה בניית קשרים בין-אישיים והעשרת הידע הקיים באמצעות הצגת מגוון נקודות מבט המאתגרות הנחות קודמות בנושא נתון.

ההשתתפות בפורום זה מיועדת למוזמנים בלבד ומצריכה רישום מראש. לאחר כל מפגש מופץ למשתתפים סיכום עיקריו.

ראו כאן פירוט האירועים שנערכו במסגרת "חיוואר". 

למידע נוסף, צרו קשר בכתובת המייל: dayancen@tauex.tau.ac.il.