Islam and the West: Between Conflict and Reconciliation (Hebrew)

Islam‭129
Published by
The Moshe Dayan Center / הוצאת מרכז משה דיין
Paperback / כריכה רכה
121 pages
20
Year
2002
ISBN
965-224-051-6

בעקבות ה-11 בספטמבר: אסלאם ומערב — בין עימות להשלמה

עורכת: אסתר ובמן

הוצאת מרכז משה דיין

(סקירות מרכז דיין, מס' 129)

אירועי ה-11 בספטמבר 2001 זעזעו את המערכת הבינלאומית ואת המערכת האזורית במרחב שלנו. הגם שטרם ניתן להעריך במלואם את השלכותיהם, ברור כבר עתה כי מדובר באבן דרך מרכזית, אולי אף מפנה היסטורי, בזירת היחסים העולמית. מה הייתה משמיות האירועים הללו לגבי המזרח התיכון, שמתוכו באו מבצעי ההתקפות? כיצד הגיבו מנהיגי האזור, דובריו והחברות בו? אלו שאלות שאלו, ואלו מסקנות הסיקו?

הקובץ שלפנינו מבוסס על הרצאות שנתנו חוקרות וחוקרים במרכז דיין ביום עיון, שנירך סמוך למועד האירועים והוקדש לבחינת השאלות האלה. המאמרים בו מנסים לראשונה לבחון את האירועים בהקשרים היסטוריים רחבים יותר, במיוחד בהקשרו של המפגש המתמשך בין אסלאם למערב. הקובץ נפתח במאמרו של ברנרד לואיס, המתאר במשיכות מכחול רחבות את שורשיה ההיסטוריים של תפישת האסלאם את המערב, ונחתם ב"אחרית דבר," הכוללת תחזית על כיווני ההתפתחות האפשריים של האזור.