"Palestine" - A State in the Making? (Hebrew)

palestinecover
Published by
The Moshe Dayan Center and the Tami Steinmetz Center for Peace Research
Paperback / כריכה רכה
109 pages
20
Year
2013
ISBN
978-965-7001-50-9


"פלסטין" - המדינה שבדרך?
עורכים: אפרים לביא ויצחק גל
הוצאת מרכז משה דיין ומרכז תמי שטינץ למחקרי שלום

 

בשלושת המאמרים בקובץ זה מובא ניתוח מקיף הבוחן את תוכניות הפיתוח של הפלסטינים לבניין מדינתם בהיבטים המוסדיים, הכלכליים, והתיכנוניים-גיאוגרפיים, תוך השוואה לתמונת המצב בשטח. מחברי המאמרים ניתחו את הישגיהם של הפלסטינים בתחומים אלה, בצד המגבלות והאתגרים הניצבים בפניהם במפעלם הלאומי. כמו כן נבחנה השאלה עד כמה המגבלות הללו מהוות חסם להקמתה של פלסטין כישות מדינית מתפקדת, המקיימת שלטון אפקטיבי ומספקת שירותים ציבוריים נאותים במרחב הטריטוריאלי שלה, ומהם התנאים הנדרשים להתבססותה של הכלכלה הפלסטינית ולצמיחה כלכלית מתמשכת ובת קיימא.