The Persian Gulf and the Arabian Peninsula: States and Societies in Transition (Hebrew)

gulf
Published by
Moshe Dayan Center / מרכז משה דיין
Paperback / כריכה רכה
287 pages
60
Year
2014
ISBN
978-965-224-098-9

המפרץ הפרסי וחצי-האי הערבי: חברות ומדינות בתהליכי מעבר

עורכים: עוזי רבי, שאול ינאי

הוצאת מרכז משה דיין

 

המפרץ הפרסי וחצי-האי הערבי הפכו בעשורים האחרונים למוקד עניין והתרחשות והונחו על סדר היום של אנשי אקדמיה, חוגי ממשל ואמצעי התקשורת הבינלאומיים. שנות הפתיחה של המאה ה-21 סימנו תפנית בהתפתחותו של האזור כיחידה גיאו-פוליטית, אך גם בהתפתחותן של מדינות וחברות משני עבריו של המפרץ ובאגפיו האחרים של חצי-האי הערבי. קובץ מאמרים זה, פרי עטם של תלמידיו של הפרופסור המנוח יוסף קוסטינר, מתמקד בחלקו במקרי מחקר מדינתיים כמו סעודיה, בחרין ותימן, ובחלקו האחר בשאלות גיאו-פוליטיות וגיאו-אקונומיות רחבות. בתוך כך מספק הקובץ תמונה כוללת ועדכנית לגבי מציאויות הכח באזור, האתגרים המשחרים לפתחן של מדינותיו והשפעותיו של גל ההתקוממויות במזרח התיכון עליהן.