Inbal Nissim-Louvton

Biography
Books
Articles

ענבל נסים לובטון מלמדת באוניברסיטה הפתוחה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות ועובדת במחלקה לקידום הוראה ולמידה באוניברסיטה הפתוחה; עמיתת מחקר בפורום לחשיבה אזורית.