סקר עמדות פוליטיות בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל לקראת הבחירות לכנסת ה-20


מהו שיעור ההצבעה הצפוי של הציבור הערבי ביום הבחירות? מהו שיעור התמיכה הצפוי ברשימות השונות המתמודדות בבחירות? כיצד השפיעה הקמת הרשימה המשותפת על כוונות ההצבעה של הבוחרים הערבים? מהן הסיבות להימנעות מהצבעה בקרב הציבור הערבי? היש תועלת בהשתתפות הציבור הערבי בבחירות לכנסת?

שאלות אלה ואחרות עמדו במוקד סקר דעת קהל שערכה תכנית קונרד אדנאואר לקראת הבחירות לכנסת ה-20. הסקר נערך במחצית השנייה של חודש פברואר על-ידי מכון הסקרים "יאפא" בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הערבית הבוגרת בישראל (N=509). טעות הדגימה המרבית: 4.5%.

הממצאים העיקריים:

 • שיעור ההצבעה הצפוי של הבוחרים הערבים ביום הבחירות הוא 64.7%. הסיבה השכיחה לאי-הצבעה בקרב הנמנעים היא אדישות פוליטית ולאחריה שיקולים אידאולוגיים.
   
 • הרשימה המשותפת עשויה לזכות ב-13 מושבים (נכון למועד עריכת הסקר). הבוחרים הערבים עשויים להעניק בין 0.5 ל-0.7 מושבים לרשימות מרצ והמחנה הציוני (לכל אחת).
   
 • בציבור הערבי שורר קונסנזוס (86.2%) כי על הרשימה המשותפת להמשיך ולפעול כסיעה מגובשת בתוך הכנסת גם לאחר הבחירות.
   
 • הקמת הרשימה המשותפת השפיעה באופן ניכר על התפיסות הפוליטיות של הציבור הערבי: 44.8% השתכנעו להצביע ביום הבחירות, ו-68.3% סבורים כי הכנסת תהפוך עתה לזירת פעילות אפקטיבית בעבור הציבור הערבי.
   
 • הנושאים החשובים ביותר העומדים על סדר היום הפוליטי של הציבור הערבי לאחר יום הבחירות הם הנושאים האזרחיים – הבעיות הפנימיות של החברה הערבית ומדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים – ורק לאחר מכן המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים.