החברה הבדואית בנגב במציאות משתנה

אנו שמחים לפרסם גיליון נוסף בסדרת "עדכן הערבים בישראל" המוקדש לנושא החברה הבדואית בנגב.
תאריך

זה עשור ויותר פועלות רשויות המדינה להסדיר את התיישבות הבדואים בנגב ולהביא על פתרונה את אחת הסוגיות הטעונות והשנויות במחלוקת העומדת ותלויה בין המדינה לבין החברה הבדואית: שאלת הבעלות על קרקעות בנגב.

לכך יש להוסיף את הדיון הפנימי המתעצם בקרב הבדואים בנגב בדבר הזכויות המגיעות להם לטענתם מתוקף היותם קבוצת אוכלוסייה ילידית. "שיח זכויות" זה הוא חלק משיח רחב יותר המתנהל בקרב המיעוט הערבי בכללותו, מתוך מטרה לשפר את מעמדם האזרחי והלאומי של הערבים במדינה.

הגיליון כולל תקצירי הרצאות שנישאו בכנס שנערך באוניברסיטת תל אביב ב-28 במרץ 2012. חלקו הראשון של הגיליון עוסק במגוון היבטים הנוגעים להתגבשותה של תודעה קולקטיבית בקרב הבדואים בנגב. החלק השני דן במסכת היחסים שבין רשויות המדינה והחברה הבדואית כפי שהיא משתקפת בשאלת הקרקע והתכנון בנגב